Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

#jovullparticipar: Dret a pregunta al Ple de Cort

<![CDATA[En el proper plenari, el regidor Antoni Noguera presentarà una moció per apropar la realitat i l'actualitat de la institució municipal als ciutadans. La proposta preveu una modificació del reglament municipal de participació per tal que els ciutadans puguin intervenir en els plenaris a través d'un torn de precs i preguntes.
A continuació podeu consultar el contingut de la moció:
 

Implicar a la ciutadania i promoure la participació en els afers públics és un repte bàsic per a totes les institucions democràtiques, i  un eix central de la política municipal. Ens cal una ciutadania empoderada, responsable, compromesa,  la qual cosa exigeix informació, transparència i mecanismes pràctics de participació que convidin als ciutadans a promoure propostes per millorar els nostres pobles i ciutats.  Cal difondre entre la ciutadania el dret de decidir, entès com el dret de totes les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten.
Precisament l’efervescència social ens ha de fer reflexionar sobre si no és tant la participació ciutadana la que està en crisi, sinó els mecanismes de vehiculació cap a les institucions, la vitalitat d’un sistema polític i electoral que no dóna prou joc al ciutadà. Per això, hem d’apostar decididament per aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells que impliquen una participació directa de les persones. Ens cal un punt d’inflexió i salvar la democràcia amb més democràcia, desbordant el model de democràcia representativa que reposa, pràcticament en exclusiva, sobre els pilar dels partits polítics.

Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD

  1. L’Ajuntament de Palma modificarà el reglament municipal de participació ciutadana incloent el següent capítol:

DEL DRET A TORN PÚBLIC DE PRECS I PREGUNTES

Torn de precs i preguntes
Al final de la sessió del Ple, l’Ajuntament establirà un torn de precs i preguntes amb el públic assistent sobre temes concrets de competència municipal. Correspon al batlle ordenar i tancar aquest torn.
Per al desenvolupament del torn de referència es tindran en compte les següents normes:
a) La petició de participar per part de les entitats inscrites en el RMEC en el torn en qüestió s’haurà de formular per escrit, amb antelació a la celebració de la Junta de Portaveus. L’entitat interessada farà constar  en forma breu però motivada l’assumpte a tractar que sempre s’haurà de referir a temes de competència municipal, és a dir, que l’Ajuntament pugui pronunciar-se sobre ells. En cas de discrepància dels sol·licitants sobre la qualificació del tema en relació  amb la competència municipal, se consultarà a la Junta de Portaveus i aquesta qualificarà la conveniència de la consideració de l’assumpte.
b) En l’escrit es citarà la persona que ha d’intervenir en nom del col·lectiu.
c) L’escrit es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament.

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email