Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

No més centres comercials a Palma

<![CDATA[
 
El portaveu del grup municipal MÉS per Palma, Antoni Verger, ha registrat una moció al ple de l’ajuntament de Ciutat perquè el PP aturi don concedir noves llicències per a grans superfícies comercials.
A través de la pàgina web de la coalició MÉS per Mallorca podeu consultar la nota de premsa que s’ha emès aquesta setmana en relació a aquesta qüestió:
http://www.mespermallorca.net/palma/article/mes-per-palma-demana-la-declaracio
 
A continuació podeu llegir el text de la proposició.
 
 

El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:
 

Moratòria en la concessió de noves llicències per grans superfícies comercials

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 
Durant aquest mandat del PP veim com s’han activat diversos processos de creació de noves grans superfícies comercials al nostre municipi. 164.132 m2 de nova gran superfície comercial en projecte de construcció al Coll de’n Rebassa, i 75.000 m2 a Ses Fontanelles, ja tenen llicència d’activitat comercial concedida per l’Ajuntament. Uns projectes de gran dimensió que tendran una greu afectació pel petit comerç al nostre municipi, provocant el tancament de comerços tradicionals i enviant més persones a l’atur.
 
En l’actual situació de crisi econòmica i social, amb cotes de consum molt baix, en que l’oferta comercial existent supera de manera evident a la demanda, la construcció d’aquests megacentres comercials (el nou centre del Coll de’n Rebassa preveu 12 milions de visites anuals) serà l’estocada final per moltes famílies i petits empresaris dedicats al comerç. La posada en marxa d’aquests grans centres comercials serà sens dubte causa directa de molts tancaments de petits comerços, incrementant per tant el problema de l’atur i aguditzant els efectes de la crisi econòmica.  
 
Però des de l’Ajuntament encara estam en disposició de frenar aquesta situació de sobreoferta comercial, i les seves nefastes conseqüències, que es dóna actualment a Palma, i que es pot veure enormement agreujada per l’implementació dels esmentats projectes de grans superfícies (o d’altres). L’Ajuntament de Palma està treballant en la revisió del seu Pla General. És evident que el sòl destinat al PGOU actualment vigent a grans superfícies comercials és excessiu i s’ha de revisar.
 
Per tot això, des del grup municipal de MÉS proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD

  1. El Ple de l’Ajuntament de Palma declara una moratòria en l’atorgament de qualsevol nova llicència urbanística tendent a l’implementació de noves grans superfícies comercials fins al moment en que quedi aprovada la revisió del PGOU de Palma actualment en tramitació.

 
Palma, 11 d’abril del 2013]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email