Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Com han quedat les nostres propostes al Plenari del 27 de març

<![CDATA[Aquí teniu la relació de propostes de MÉS i el resultats de les votacions del plenari de març del 2014. Per consultar el contingut de  la proposició clicau sobre el títol.
Volem agrair la feina i lluita que estan realitzant moltes persones i entitats per fer de Palma una ciutat més justa i solidària amb les persones i el medi ambient. Ahir varen assistir moltes persones al ple de Cort per mostrar el seu rebuix a les polítiques del govern del PP. Cada vegada som més persones que deim No a la barbària, i SI: una altre món és possbile, un altre món és necessari!
Gràcies a totes aquelles entitats i persones que vos implicau en allò públic i comunitari!
Si voleu més informació ens trobareu a mes@palma.cat o al 971225912.
Publicitat en sòl rústic: demanam que es faci complir l’ordenança de publicitat de Palma i que es retirin les tanques publicitàries que es troben dins l’espai protegit del Carnatge. Es REBUTJA amb els vots en contra del PP, negant-se a sotmetre’s a la legalitat vigent.
– No deixar cap usuari fora del programa Palma Habitada sense casa quan es comprovi la impossibilitat real de fer front el pagament del lloguer. S’aprova per UNANIMITAT la següent proposta transaccional mitjançant la qual s’aprova instar al Patronat Municipal de l’Habitatge a no deixar cap usuari sense habitatge si es comprova que no disposa de recursos.
Comerç Emblemàtic: demanavem que es protegeixin de forma especial aquells comerços emblemàtics de Palma. Es va aprovar per unanimitat la següent proposta transaccional, mitjançant la qual l’Ajuntament es compromet a estudiar mesures que puguin ajudar al manteniment d’establiments emblemàtics de Palma
Mapa de renous: demanavem que s’elabori un mapa de renous de Palma, que s’apliqui l’Ordenança de Renous i que es convoqui la comissió de seguiment prevista en l’Ordenança. S’APROVEN els punts 1, 2 i del 3  sols s’aprova la primera part, REBUTJANT-SE que una de les funcions de la comisió de seguiment de l’ordenança de renous sigui aprovar plans acústics d’acció municipal i en el seguiment dels plans d’usos de la ciutat, així com tots els mecanismes municipals que puguin tenir repercussions sobre la contaminació acústica.
Retirar l’amiant de 11 centre educatius que encara en tenen, doncs es tracrta d’un material nociu per a les persones. S’APROVA per unanimitat la següent proposta trasaccional per la qual s’insta al Govern Balear a que retiri l’amiant de forma urgent, ja que afecta la salut públic d’alumnat, mestres i personal de serveis als centres educatius
Infrastractures a Son Ferriol: demanavem millores d’accés des de Son Ferriol a l’hospital de Son Llàtzer i que es faci una voravia que possibiliti als vianants caminar amb seguretat al llarg del camí de Muntanya, convertit el carrer en sentit únic i que es pugui aparacar a ambdós costats, però es REBUTJA la proposta amb els vost en contra del PP.
Millorar la qualitat de l’aire de Palma: demanam que es duguin a terme els acords que el Plenari va adoptar l’abril de 2012 sobre la mesures per millorar la qualitat de l’aire i que  entre aquestes hi hagi portar a terme formació mitjançant el programa Palma Educa. S’elimina de la proposta el següent text “Impulsar el Projecte Palma sostenible de formació i sensibilització en matèria de medi ambient per a la ciutadania”, però s’APROVA la resta per unanimitat.
Volem que es regularitzin els policies turístics o de reforç, de manera que tinguin estabilitat laboral, però es REBUTJA la proposta que presetam amb els vots en contra del PP.
– Cal facilitar la feina al Club Esportiu Sant Jordi augmentant el nombre de vistidors, doncs el gran nombre de persones que en fan ús provoca que les instalacions es quedin petites. La proposta quede SOBRE LA TAULA
– Millorar el servei municipal de Biblioteques dotant-les dels recursos necessaris i garantint els drets laborals de les treballadores i treballadors. Es REBUTJA amb els vots en contra del PP]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email