Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El Consell d’Administració d’EMAYA aprova la licitació del col·lector interceptor i del tanc de laminació

Aquests dos projectes, que s’han aprovat per més de 26 milions procedents del cànon de sanejament, reduiran els vessaments a la mar i evitaran l’abocament d’unes 500 tones de contaminants cada any

EMAYA

Palma, 23 de març de 2018.- El Consell d’Administració d’EMAYA ha aprovat l’inici de la licitació dels projectes per construir el dipòsit de retenció d’aigua per a l’estació depuradora i del col·lector interceptant que ha de conduir les aigües residuals i pluvials des del centre fins la depuradora del Coll den Rebassa.

Es tracta dels projectes que el Consell de Govern de la CAIB acordà finançar el passat mes de desembre, quan va aprovar l’autorització de despesa de 26.098.730,30 € procedents del cànon de sanejament.

Ara EMAYA ha fet al passa següent per dur endavant aquestes dues importants actuacions per a millorar el sanejament de Palma i reduir els abocaments a la badia, acordant “l’inici de l’expedient de licitació per a la redacció del projecte de construcció i execució de les obres i posta en marxa de la nova estació de bombament i dipòsit de laminació a l’EDAR II i el col·lector interceptor general per gravetat des del centre fins a l’EDAR Palma”

La realització d’aquests dos projectes suposarà unes importants millores ambientals, especialment per a la qualitat de les aigües de la badia de Palma, ja que reduirà en més d’un 70% la contaminació que s’aboca a la mar durant els episodis de pluja a la conca del Baluard, l’equivalent a unes 12 tones de contaminants que deixaran d’anar a la mar amb cada episodi de pluges intenses. Anualment això suposa, segons la mitjana d’episodis de pluja, unes 500 tones de contaminants que s’abocaran a la badia (aproximadament un 30% del total de Palma). Això es possible especialment perquè es garanteix la recollida de les primeres pluges, que són les que arrosseguen més contaminants.

Cal recordar que EMAYA no rebia doblers del cànon de sanejament per a inversions des de 2010. Aquest fet ha comportat un important dèficit i mancances en les infraestructures de depuració i sanejament. Algunes infraestructures es troben ja al final de la seva vida útil, obsoletes o resulten insuficients davant el creixement de la població i del turisme dels darrers anys.

Ara, gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient es fan possible aquests projectes suposaran una millora ambiental per a la qualitat de les aigües de bany i per als ecosistemes marins de la badia de Palma, amb els conseqüents beneficis per a la ciutadania i el turisme.

Característiques dels projectes:

El primer projecte consisteix en la construcció del col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins l’EDAR Palma II, una infraestructura de 3,2 km de llargària i 2 m de diàmetre, que transcorrerà a 8 metres de fondària mitjana (entre 5 – 12 m). La pendent serà del 0,2 %. El pressupost de l’obra és de 18.922.676,18 €.

El traçat es desenvolupa al llarg de la calçada de la zona urbana de Palma i del Polígon de Llevant, des de les avingudes fins a la via cintura. Creuada la via cintura, el traçat discorre per vials del polígon industrial de Son Malferit, fins a arribar a les instal·lacions d’ENDESA – Ca’s Tresorer i després de passar per sota del Torrent Gros, arriba als terreny destinats a l’EDAR Palma II.

Els col·lectors existents a Palma són més antics que les depuradores i es van dissenyar per a conduir l’aigua al mar, no a les plantes. Per això és necessari construir aquest gran col·lector de recollida d’aigües mixtes que recorre en un eix transversal de la ciutat per interceptar les aigües i conduir-les per gravetat a la depuradora i evitar així el seu desbordament a la costa.

El segon projecte és el de la nova estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR Palma II. L’estació de bombeig comptarà amb 4 bombes i una capacitat de bombeig 12.250 m3/h. El dipòsit tendrà una capacitat de 25.000 m3. A més, la infraestructura comptarà amb elements de separació de sòlids, pous, grup electrogen, etc. S’instal·laran a més una sèrie de serveis auxiliars tals com una xarxa d’aigua regenerada, necessària per a les labors de neteja. Es preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis i il·luminació, tant exterior com interior.

El pressupost d’aquest projecte és de 7.176.054,12 € i el seu objectiu, com ja s’ha comentat, és la retenció de les primeres aigües de pluja per evitar que arribin a la mar i arrosseguin contaminació.

Aquests projectes es complementen amb l’ampliació de la depuradora, ja en tramitació a càrrec del Ministerio de Agricultura i Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que el mes de gener va adjudicar l’elaboració de l’avantprojecte. Es preveu la remodelació total de la depuradora del Coll den Rebassa (EDAR PALMA II) i l’ampliació de la seva capacitat de tractament. És una obra fonamental per resoldre els problemes de sanejament de Palma i té un pressupost aproximat 80 milions d’euros.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email