Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Tancades les primeres subvencions per al lloguer jove

La convocatòria, que té un pressupost de 250.000 euros, s’aprovarà a la propera Junta de Govern

Està destinada als joves d’entre 18 i 35 anys i es podran sol·licitar un cop es publiquin al BOIB

Palma, 24 de juliol de 2018.- Transformam Palma per fer-la una ciutat més habitable i accessible per a tothom. L’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ha tancat les primeres subvencions per al lloguer jove, que s’aprovaran a la propera Junta de Govern de dia 25 de juliol. La convocatòria té un pressupost de 250.000 euros i està destinada als joves d’entre 18 i 35 anys. Es podran sol·licitar un cop es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, previsiblement a partir de setembre, i les persones interessades tindran fins a 30 dies per demanar-les. El període subvencionable abasta de gener a desembre de 2018.

Un dels col·lectius més afectats per l’increment del preu del lloguer són els joves, que en molts casos, no poden posar en marxa el seu projecte de vida perquè no poden accedir a un habitatge. Amb aquesta línia de subvencions s’aporten solucions i una ajuda als joves.

Requisits

Podran demanar les ajudes les persones titulars d’un arrendament d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent que es trobi a Palma. També podran fer-ho les persones que tinguin la intenció de formalitzar un contracte de lloguer, que s’haurà de formalitzar en un termini d’un mes des de la concessió de l’ajuda, i presentin una proposta ferma de contracte per escrit. L’import de la subvenció serà del 40 per cent del lloguer anual de l’habitatge o del 40 per cent de la renda mensual. L’import màxim subvencionable serà de 2.640 euros anuals o 220 euros mensuals.

Per a poder optar a les subvencions serà necessari que es compleixin una sèrie de requisits com, per exemple:

 • Estar empadronats a Palma amb una antiguitat de, com a mínim, 6 mesos. Un cop concedida l’ajuda, s’hauran d’empadronar a la casa objecte de la subvenció o, en l’altre cas, com a màxim un mes després de la concessió de l’ajuda.
 • No hauran de tenir un altre habitatge del qual siguin propietaris.
 • El lloguer no podrà ser superior a 900 euros el mes.
 • Ingressos

Un altre dels aspectes que es tindran en compte són els ingressos que acreditin les persones que visquin a l’habitatge. La base serà l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) en vigor i es regirà per unes regles concretes. Així,

Si a l’habitatge hi viu una sola persona, la quantia màxima serà de 2 vegades l’IPREM. EXEMPLE: l’IPREM de 2017 és de 7.455,14 euros anuals. Per tant, els ingressos no podran ser superiors a aquesta quantitat multiplicada per dos, és a dir, gairebé 15.000 euros.
Si a l’habitatge hi viuen dues o més persones, el càlcul serà de 2 vegades l’IPREM la primera persona i 0.5 vegades les persones addicionals. EXEMPLE: si conviuen tres persones, els ingressos de la unitat de convivència haurà de ser com a màxim uns 22.500 euros.
El límit màxim serà de 4,5 vegades l’IPREM: sis persones i uns 45.000 euros.

Criteris

El criteri general per a la concessió de l’ajuda seran els seus ingressos anuals. També es tindran en compte una sèrie de situacions com, per exemple:

 • Haver perdut el seu habitatge per un desnonament.
 • Que una de les persones inquilines tingui una discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 • Persones amb fills a càrrec seu.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Famílies monoparentals i famílies nombroses.
 • Persones extutelades.
 • Persones amb ingressos inferiors a l’IPREM.
 • Víctimes de terrorisme.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email