Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Obert el període per sol·licitar les subvencions per al lloguer jove

Està destinada als joves d’entre 18 i 35 anys i el termini acaba el proper 11 d’octubre

Les sol·licituds es poden obtenir a l’Oficina Antidesnonaments, a les OACS o a través de la web municipal


Palma,13 de setembre de 2018.- Les primeres subvencions per al lloguer jove de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ja es poden sol·licitar. El Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar dia 11 la convocatòria,que està destinada als joves d’entre 18 i 35 anys. El període per sol·licitar l’ajuda és de 30 dies naturals i, per tant, acabarà el proper 11 d’octubre. El període subvencionable abasta de gener a desembre de 2018.

Podran demanar les ajudes les persones titulars d’un arrendament d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent que es trobi a Palma. També podran fer-ho les persones que tinguin la intenció de formalitzar un contracte de lloguer, que s’haurà de formalitzar en un termini d’un mes des de la concessió de l’ajuda, i presentin una proposta ferma de contracte per escrit. L’import de la subvenció serà del 40 per cent del lloguer anual de l’habitatge o del 40 per cent de la renda mensual. L’import màxim subvencionable serà de 2.640 euros anuals o 220 euros mensuals.

Com sol·licitar-les

Les persones interessades poden obtenir el model de sol·licitud als següents llocs, on també podran demanar més informació:

A l’Oficina d’Antidesnonaments

A qualsevol dels Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma

A les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

A la web municipal

Les sol·licituds es poden d’entregar de forma presencial a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC), mitjançant registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palma (si es té firma electrònica) o en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Requisits

Per poder optar a les subvencions serà necessari que es compleixin una sèrie de requisits com, per exemple:

 • Estar empadronats a Palma amb una antiguitat de, com a mínim, 6 mesos. Un cop concedida l’ajuda, s’hauran d’empadronar a la casa objecte de la subvenció o, en l’altre cas, com a màxim un mes després de la concessió de l’ajuda
 • No hauran de tenir un altre habitatge del qual en siguin propietaris
 • El lloguer no podrà ser superior a 900 euros el mes

Ingressos

Un altre dels aspectes que es tindran en compte són els ingressos que acreditin les persones que visquin a l’habitatge. La base serà l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) en vigor i es regirà per unes regles concretes. Així,

Si a l’habitatge hi viu una sola persona, la quantia màxima serà de 2 vegades l’IPREM. EXEMPLE: l’IPREM de 2017 és de 7.455,14 euros anuals, per tant, els ingressos no podran ser superiors en aquesta quantitat multiplicada per dos, és a dir, gairebé 15.000 euros.

Si a l’habitatge hi viuen dues o més persones, el càlcul serà de 2 vegades l’IPREM la primera persona i 0.5 vegades les persones addicionals. EXEMPLE: si conviuen tres persones, els ingressos de la unitat de convivència haurà de ser com a màxim uns 22.500 euros.

El límit màxim serà de 4,5 vegades l’IPREM: sis persones i uns 45.000 euros.

Criteris

El criteri general per a la concessió de l’ajuda seran els seus ingressos anuals. També es tindran en compte una sèrie de situacions com, per exemple:

 • Haver perdut el seu habitatge per un desnonament
 • Que una de les persones inquilines tingui una discapacitat igual o superior al 33 per cent
 • Persones amb fills al seu càrrec
 • Víctimes de violència de gènere
 • Famílies monoparentals i famílies nombroses
 • Persones extutelades
 • Persones amb ingressos inferiors a l’IPREM
 • Víctimes de terrorisme

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email