Actualitat

Neus Truyol: “Hem aturat la construcció de la formigonera de Son Güells amb arguments irrefutables”

Palma, 15 de desembre de 2020.- Neus Truyol, regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenbilitat, ha comparegut aquest dimarts en roda de premsa per valorar molt positivament la declaració d’impacte ambiental desfavorable que ha emès el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals celebrat el passat dijous en relació al projecte de construcció d’una planta de dosificació per a la preparació de formigó al sector de Son Güells.

“Entre tots hem aconseguit aturar una activitat nociva per a la salut i negativa per al medi ambient, en un entorn eminentment residencial, amb un centre de dia i zones escolars i esportives. Estam satisfets per la resolució de la CBMA i una vegada tinguem la notificació formal procedirem a denegar la llicència d’activitats”.

La regidora Neus Truyol ha remarcat la feina tècnica de l’àrea que ha exposat els arguments clau per demostrar que el projecte és nociu per a la salut i negatiu per al medi ambient. I al mateix temps ha posat en valor la feina de mobilització de l’Associació de veïnats de Son Güells, i les al·legacions presentades també pels centres educatius de la zona: Col·legi Sant Josep, CEIP Es Pont, CEIP Rafal Vell, CEIP Rafal Nou i CC Sant Pere.

L’àrea de l’Ajuntament sempre s’ha mostrat disconforme i ha compartit la preocupació dels veïns i veïnes respecte a aquest projecte en aquesta ubicació de la ciutat per les múltiples afectacions negatives que hagués provocat. Per això, l’àrea ha treballat intensament per exposar els arguments que fan incompatible aquest ús industrial en aquesta zona i així ho han traslladat en diversos escrits dirigits a la CBMA. “El principal informe ha estat elaborat per l’Oficina de Pla General i, junt amb les al·legacions de les escoles, i els informes de Salut i Serveis Socials, els arguments són contundents i irrefutables”, ha afirmat la regidora.

La regidora de Model de Ciutat es mostra satisfeta per la declaració ambiental desfavorable de la Comissió Balear de Medi Ambient que s’ha basat en els informes municipals que mostraven la disconformitat amb aquesta activitat en una zona propera als habitatges.

Concretament, els arguments exposats, i que finalment han prevalgut en el dictamen que previsiblement ratificarà el ple de la Comissió Balear de Medi Ambient aquest dijous, es basen en els següents punts:

– Contaminació acústica i atmosfèrica. El projecte hagués provocat l’emissió a l’ambient de partícules i renous, a més de l’afectació paisatgística i sobre la mobilitat. Concretament, la resolució de la CBMA exposa:

            La planta de formigó produirà emissions difuses de partícules com a conseqüència dels aplecs d’àrids utilitzats com a matèria primera per a la fabricació de formigó i també a causa de la resuspensió de pols quan circulen per sòls i vials bruts els camions i la maquinària emprada per al moviments dels àrids com són els bolquets, retroexcavadores, retrocarregadores, etc. La mobilitat induïda per l’activitat també produirà un augment de les emissions de contaminants atmosfèrics al nucli urbà.

– Per tal de garantir la salut dels veïns i veïnes de la zona. Actualment la població de l’àmbit és de 841 i la revisió del Pla General proposa una previsió de població a l’àmbit de gairebé 4.000 habitants. Per tant, es tracta d’un entorn que no és pròpiament industrial, sinó que hi predominen els habitatges, i per tant els impactes d’una instal·lació d’aquestes característiques s’havia d’avaluar també des d’aquest punt de vista, i no s’havia fet.  

– Especial protecció a la població sensible. A només 75 metres de distància del solar previst per a la formigonera es troba la residència i centre de dia Son Güells, on hi viuen i hi acudeixen persones amb discapacitat, i/o malalties degeneratives.

– Per la incongruència des del punt de vista de la planificació urbana. L’àmbit de Son Güells té una qualificació clau d’ús industrial intensiu. Aquest ús industrial és fruit d’una modificació del PGOU que el Partit Popular va aprovar entre el 2004 i el 2006 per liberalitzar els usos, permetent aquestes instal·lacions, un fet que va generar una “incoherència des del punt de vista de la planificació urbana i que ha donat lloc a que en un espai pròxim hi conflueixin usos incompatibles com és el cas de l’ús residencial i equipaments esportius i sanitaris amb usos industrials”, tal i com exposa l’informe elaborat per l’àrea de Model de Ciutat.

– Perquè no encaixa amb el planejament previst en el Nou Pla General. Ni tampoc amb els objectius del Pla Territorial de Mallorca per aquest àmbit que són, entre d’altres, donar a la via de cintura un caràcter més urbà, millorar la qualitat urbana de la ciutat en els límits amb la via de cintura, i delimitar els usos, i establir incompatibilitats. Per tant, els usos previstos en el nou planejament són el residencial i terciari.

“Hem donat compliment a l’acord aprovat per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament de Palma el 30 de gener. Hem argumentat de forma contundent, hem informat als veïns i veïnes afectats de la zona i avui ja podem mostrar-nos satisfets per una resolució que aquest dijous es confirmarà i que permet afirmar que entre tots hem aturat aquesta activitat nociva i insalubre”. 

La regidora Truyol ha recordat que des de l’àrea “hem requerit informes complementaris a la Conselleria de Benestar i la Conselleria d’Educació i hem estat en contacte i coordinació amb els centres educatius i l’associació de veïns de Son Güells”. A més, la Conselleria de Salut va emetre també un informe pertinent i els centres educatius així l’associació de veïns varen presentar al·legacions al projecte a través de la CBMA.n

Neus Truyol: “És una victòria compartida amb els veïns i veïnes de la zona que s’han mobilitzat per aturar una activitat insalubre i nociva per a la salut i el medi ambient”.

La regidora, així mateix, ha volgut posar en valor l’acord aprovat el passat mes d’octubre que afectava a aquest àmbit de l’Estadi Balear-Son Güells per a la suspensió de la tramitació i aprovació de llicències urbanístiques de nova planta, reforma, rehabilitació i canvi d’ús. Aquesta suspensió evitarà durant un any qualsevol nou ús incompatible amb els usos existents, i també permetrà definir al Nou Pla General el planejament futur de forma coherent aquest àmbit amb usos comercials i d’habitatge. Per tant, ordena urbanísticament els usos permesos i compatibles en aquesta zona.

En concret, el Nou Pla General aposta per una transformació urbana en aquest àmbit que permeti usos mixtos (residencial-terciari, però no ús industrial), per tal de conformar una prolongació de la trama urbana i una important reserva de sòl per a espais verds.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *