Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El Pla General inclou mesures d’estímul per assolir 10.737 habitatges socials nous en els pròxims 20 anys

Palma, 2 de novembre de 2021.- El nou Pla General de Palma és el Pla amb més previsions d’habitatge assequible de tot l’estat i es converteix en un referent, ja que estableix l’habitatge com a servei bàsic de la Ciutat, com pugui ser la sanitat o qualsevol altre servei essencial. Per fer-ho possible s’estableixen una sèrie de mesures com la previsió de creixement urbanístic realista i eficaç per donar resposta a la demanda actual i futura (sòl urbanitzable) i l’increment d’habitatge protegit per damunt del mínim legal del 30%.

Cal recordar que el nou Pla General aplica taxa de creixement poblacional moderat i estima un sostre de 518.435 habitants el 2040. Respecte els actuals 451.543 habitants taxats l’octubre del 2019, suposa un creixement net de 66.892 habitants.  

1998329.637 habitants 
2019 451.543 habitants   
(+ 121.906 habitants) 
2040
(creixement moderat +0.66%) 
518.435 habitants  
(+ 66.892 més dels actuals) 

Davant aquesta previsió de creixement de població, s’estima que la demanda futura d’habitatge de la població en edat d’emancipació durant la vigència del Pla és de 27.592 habitatges, més el dèficit històric de 4.060 habitatges (joves que estan endarrerint la seva emancipació), destinat a la població actualment resident amb edat d’emancipació al període de vigència del Pla.  

Neus Truyol: “per tal que els preus dels habitatges baixin no s’ha d’impulsar més creixement i consum de territori sinó posar en marxa mesures correctives i incentius per generar més oferta d’habitatge assequible”.

Les mesures que inclou el Pla ens permeten afirmar que les necessitats de nous habitatges per al 2040, que són aproximadament de 31.284 habitatges, quedaran cobertes de forma eficient i suficient, on el 60% es resoldrà en sòl urbà, a través de les següents accions: 

 • Parcel·les vacants o amb d’edificació poc eficient 
 • Actuacions de transformació urbana 
 • Habitatge dotacional  

Quant a l’habitatge social, es preveu disposar de 12.285 habitatges socials el 2040, dels quals 10.737 unitat seran de nova construcció. Els altres, 1548, són els habitatges protegits existents i els previst construir per part de l’Ibavi. Aquesta previsió permetrà multiplicar per gairebé 8 vegades els existents o situar Palma en un 5,6% dels habitatges socials del parc total, mentre la mitjana de l’estat espanyol de 1,5%. “Establim així les bases de les polítiques d’habitatge per multiplicar per 8 l’habitatge assequible actual que hi ha a Ciutat i arribar al 15% recomanable”, ha dit la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol.

I les mesures que permetran aconseguir aquests objectius són les següents mesures en relació a l’habitatge:  

1. Dotar de recursos les polítiques públiques d’habitatge, al nivell de la sanitat o l’educació.El Nou Pla General ho fa mitjançant mesures urbanístiques, com ara:   

 • Destinació del Patrimoni Públic Municipal a Habitatge Social, per adquirir el seu sòl i promoure’ls. 
 • Delimitació àrees tanteig i retracte en sòl urbà i urbanitzable

2. Garantir Habitatge Digne en els entorns urbans socialment més vulnerables  

 • Programes de Revitalització i Millora de Barris (Norma 4.5.8), com ara: 
 • Son Gotleu 
 • La Soledat 
 • Pullman/Pannams (…)

3. Augment considerable del nombre d’habitatges socials, més de 10.000 noves unitats, mitjançant les següents accions: 

 • Mínim 47,7% habitatge en sòl de transformació es destinarà a HPP  
 • Mínim  50% HPP es destinarà a règim de lloguer
 • Mínim 1.320 unitats d’allotjament Dotacional 
 • Plans Especials de Desenvolupament d’Habitatges de Titularitat Pública
 • Incorporar reserva d’HPP en Àrees de Planejament Incorporat mitjançant Mod Pla Parcial 

4. Incentius a la iniciativa privada per promoure Habitatge de Protecció Pública 

 • Reconversió ús turístic a HPP: es preveu permeti l’increment d’uns 1.000HPP (Pullman, Pannams) 
 • Ampliació de l’Index d’Intensitat residencial, destinant el seu increment a HPP 

Truyol ha explicat l’impacte de les mesures amb el cas de Son Güells: es preveu que s’hi construeixin 2030 habitatges. D’aquests, el 53 per cent (1137) seran de protecció pública i 568 en règim de lloguer.

“A més, el nou planejament preveu altres mesures d’impacte que permetran protegir la ciutat i implementar el model de ciutat amb mescla d’usos en els barris, i per tant fomentarà la vinculació dels veïnats en el seu entorn ja que podran satisfer les seves necessitats dins el seu propi barri”, ha explicat Truyol. En aquest sentit es proposa la limitació dels canvis d’ús de locals en planta baixa per passar a ser habitatge

 • Es defineixen eixos d’activitats econòmiques, conformats en la major part pels carrers, Via de Cintura endins, d’una amplada de 20 metres o superior. En aquests eixos urbans almenys el 60% de la planta baixa s’ha de destinar a activitats econòmiques.  
 • A la resta de la ciutat, aquest canvi d’ús només es pot autoritzar i passa a ser habitatge protegit.  

“Volem un ciutat amb habitatge assequible, i al mateix temps avançar de forma decidida cap a la sostenibilitat del parc edificat i dels nous habitatges”, ha afegit la regidora. Com no pots ser d’una alta manera, el nou Pla General fa una transposició de la llei de canvi climàtic i entre d’altres mesures contempla que els nous urbanitzables han de ser autosuficients energèticament i hídricament: 

 • els nous desenvolupaments han de preveure la superfície necessària per a la generació d’energia que necessiten. Això s’aconseguirà amb parcel·la d’ús específic per aquest ús o bé amb aprofitament de cobertes verdes o instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
 • els nous urbanitzables o noves àrees de desenvolupament urbà han de preveure mecanismes per a tancar el cicle de l’aigua amb uns determinats percentatges d’aprofitament i retenció aigua de pluja. Això s’aconseguirà gràcies a les cobertes verdes que facilitin la retenció i aprofitament de l’aigua de pluja.  
 • Quant a les edificacions en sòl vacant o rehabilitacions integrals Això s’aconseguirà amb aprofitament de cobertes verdes o instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb un mínim/màxim per ser autosuficients. 

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email