Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament de Palma cerca Agents Rehabilitadors per actuar a 8 barris de Ciutat amb l’objectiu per potenciar el canvi de model energètic

Palma, 20 de setembre de 2022.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, acordà el passat 20 de juliol de 2022, sotmetre a informació́ publica durant 45 dies una proposta de delimitació́ d’àmbits d’actuació del Programa 1 d’ajuts de rehabilitació́ a nivell de barri com a “Entorn Residencial de Rehabilitació́ Programada” (ERRP), dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació́ i Resiliència, Reial decret 853/2021 (NEXTGEN).

Aquest període d’informació pública s’inicià amb la publicació al BOIB el 10 de setembre i finalitza el 15 de novembre. Aquesta consulta pretén que els agents o gestors de la rehabilitació́ puguin comunicar el seu interès per a les diferents actuacions objecte de finançament a través d’aquest Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació́ a nivell de barri dins els àmbits proposats.

Neus Truyol: “L’agent rehabilitador és una figura nova i clau en l’èxit dels fons europeus NEXTGEN. Aquestes actuacions encaren els reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat  amb la valentia necessària i sense deixar cap família enrera”

Els àmbits proposats corresponen a 10 zones estadístiques: Mare de Déu de Lluc, Son Fortesa (Nord) , Son Fortesa (Sud), Son Canals, Can Capes, Son Gotleu, La Soledat (Nord), La Soledat (Sud) i Nou Llevant al districte de Llevant, i Son Ximelis al districte de Ponent.

Aquest programa preveu la renovació del parc d’habitatges i edificis i aposta per un enfocament integral que contempla, a més de les actuacions amb eficiència energètica, integració de renovables, accessibilitat entre d’altres.

Quanties econòmiques.

El programa 1 de rehabilitació a nivell de barri és el programa que permet obtenir una major quantia de subvenció. En funció de l’estalvi energètic aconseguit aquest ajut pot representar entre un 40% i 80% del cost de l’actuació amb quanties màximes d’entre 8.100 i 21.400. Aquest programa possibilita dotacions per obrir oficines de rehabilitació a l’àmbit així com millores de l’espai urbà.

Els barris proposats com a àmbits ERRP són Son Ximelis, Mare de Déu de Lluc, Son Fortesa, Can Capes, Son Canals, Son Gotleu, La Soledat i Nou Llevant.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha volgut ressaltar la importància d’aprofitar l’oportunitat dels Fons Europeus (NEXTGEN) perquè “ens ha de servir per dibuixar una Palma de futur que encara els reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat  amb la valentia necessària i sense deixar cap família enrere”.

Àmbits ERRP proposats

Aquests àmbits s’han delimitat a través de l’estudi de diversos indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica, sociodemogràfica i sobre l’estat de les edificacions. En aquest estudi s’extreuen les zones estadístiques amb polivulnerabilitat ( >70% edificis anteriors a 1980, valor de referència cadastral < 80% la mitjana municipal i població envellida o població sense estudis >20% mitjana municipal) o zones amb vulnerabilitat integral ( >70% edificis anteriors a 1980, valor de referència cadastral < 80% de la mitjana i població envellida i sense estudis >20% mitjana municipal) on des de l’Ajuntament es vol prioritzar la rehabilitació dels edificis.

Àmbits ERRP proposats

Molts d’aquests àmbits coincideixen amb l’àmbit d’actuació prevists als programes de rehabilitació del PMHRIBA (Son Ximelis, Son Gotleu, La Soledat i Mare de Déu de Lluc) i del programa europeu ARV-Climate Positive Circular Communities (Horitzo 2020). Precisament el projecte ARV te com un dels seus objectius aconseguir implantar un agent rehabilitador a l’àmbit del PERI de LA Soledat-Nou Llevant. Aquests programes també en preparació seran complementaris als NEXTgen. En aquest sentit, Truyol, ha destacat que “les persones que podran beneficiar-se d’aquest estalvi són precisament aquelles que viuen en entorns vulnerables”

Què és un Agent Rehabilitador?

Un agent rehabilitador és el que s’encarrega de tot el procés de gestió i sol·licitud de les subvencions de rehabilitació per a habitatges. Gràcies a aquesta figura, es redueix el nombre de tasques i s’escurça un gran nombre de gestions.

Neus Truyol: “Les persones que es podran beneficiar-se d’aquest estalvi són precisament  aquelles que viuen en entorns vulnerables”

Com ha explicat Truyol “l’agent rehabilitador és una figura nova i clau en l’èxit dels fons europeus NEXTGEN. Té capacitat en l’execució i rehabilitació d’obres, gestiona  les subvencions i pot actuar com interlocutor amb les comunitats de propietaris”

Pot ser Agent Rehabilitador qualsevol empresa, professional, entitat o gestor capaç de realitzar totes les tasques implícites a la rehabilitació, com l’elaboració de la documentació tècnica, la sol·licitud de les ajudes, gestió de tràmits burocràtics, fins i tot aconseguir el finançament.

Es tracta d’un perfil especialitzat en la gestió integral en la rehabilitació i les reformes d’edificis i dels seus habitatges. que aconsegueixi l’acord de les comunitats de propietaris i sigui capaç d’acompanyar-les en tot els procés de gestió integral de la rehabilitació energètica de l’edifici.

Les funcions de l’agent rehabilitador comprenen tasques com sol·licitar les subvencions, elaborar tots els informes de rehabilitació de l’habitatge, assumir el compromís de dur a terme les obres dins el termini establert i aconseguir el major l’estalvi energètic possible a l’edifici.

Avantatges :

• Aconsegueix la eficiència energètica més gran en la rehabilitació d’un habitatge.

• Ofereix confiança en assegurar dur a terme les obres de rehabilitació dins el termini establert i amb les millores arquitectòniques corresponents.

• La seva professionalitat ha de garantir obtenir el percentatge més alt de subvenció per al finançament de les obres de rehabilitació.

Col·legis professionals

La col·laboració amb els diferents professionals que tenen competències dins la rehabilitació residencial és clau en aquest procés, per això, des de fa un any l’Ajuntament de Palma i els representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, el Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, i el Col·legi d’Administradors de Finques de Balears han mantingut diverses reunions de feina per ajudar a definir l’estratègia.

Per altra part, els Col·legis professionals amb col·laboració amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge estan dissenyant “oficines de rehabilitació” per tal d’assessorar en la resta de programes de rehabilitació energètica del NEXTGEN, això facilitarà que tots els edificis de Palma puguin accedir a les convocatòries ajudes de rehabilitació que està preparant el GOIB. La documentació a presentar pels agents o gestors rehabilitadors interessats al registre general dirigit al Departament d’Habitatge. Més informació a informació a http://www.palma.cat o a través del link:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=145653&tipo=5&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=1999

 

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email