Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Model de Ciutat aprova la part estructural del nou Pla General de Palma

Palma, 18 d’abril 2023 –La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol ha anunciat l’aprovació de la part estructural del Nou Pla General (NPG) que s’ha produït en la Gerència d’Urbanisme celebrada avui de matí. Segons Truyol, el nou Pla General “dibuixa una Palma de futur per a les persones, el territori i el Medi Ambient. Tenim un Pla que per a aquesta ciutat que posa en el centre a les persones per davant els grans interessos econòmics”. Davant la greu problemàtica de l’habitatge que pateix la ciutadania de Palma, la regidora ha remarcat que “la meitat dels nous habitatges en sòl urbanitzable seran de protecció pública, per assegurar l’accés als sectors populars”.

El Nou Pla General inclou els següents elements:

CREIXEMENT MODERAT

El Pla preveu un escenari de creixement moderat de fins a 510.026 habitants pel 2040, respecte els actuals 454.145 habitants (segons Padró febrer 2022). Suposa un creixement net de 55.881 habitants davant el creixement de 120.000 habitants els darrers 20 anys.

SÒL URBANITZABLE

Per aconseguir cobrir les necessitats d’habitatge assequible, zones verdes, equipaments i serveis futurs, el NPG les resol en un 70% en el sòl urbà mitjançant intervencions de rehabilitació, regeneració i millora urbana.

És així com el NPG redueix el sòl urbanitzable quasi a la meitat (280,54 Ha) respecte del planejament anterior (494.71Ha).

Es desclassifiquen 235 Ha (equivalent a 335 camps de futbol) a zones de creixement residencial de baixa densitat com ara Son Gual, Puntiró o Gènova. Malgrat això, es duplica el nombre d’habitatges prevists en els nous creixements i àrees de transformació urbana, i es quadruplica el nombre d’habitatges socials.

Això és possible per la planificació urbana amb densitat poblacional sostenible d’uns 75 habitatges/Ha, davant els 5 habitatges/Ha que proposava el planejament anterior.

Respecte a les modificacions entre l’aprovació inicial i definitiva en relació als urbanitzables, cal destacar que es suprimeixen els urbanitzables de Son Sardina i sa Indioteria Sud, i es redueixen les superfícies afectades pels urbanitzables de Son Cladera Nord, Son Cladera Sud, Son Puigdorfila i Son Pardo.

És així com, mitjançant la posada en pràctica de la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides, s’experimenta la següent evolució, respecte de Plans Generals de Palma anteriors:

PGOU 1985                                                              1.077,00 Ha

PGOU 1998                                                              1.046,00 Ha

PLANEJAMENT ANTERIOR                                       494,71 Ha

NOU PLA GENERAL aprovació inicial                      268,11 Ha*

NOU PLA GENERAL aprovació definitiva               235,10 Ha*

(*45,44Ha de Sòl Urbanitzable de la fase II del Parc Bit, no computats, corresponen a la planificació urbanística de competència autonòmica,)

SÒL RÚSTIC

En relació al sòl rústic es produeix un increment de la seva protecció:

Amb la nova figura del Parc Agrari es protegeix l’activitat agrària en 8.228 Ha, 2.649’29 Ha a l’Horta de Dalt i 5.578’41 Ha al Pla de Sant Jordi.

Amb les noves figures de les Àrees d’Interès Natural, equivalents a les ANEI, com ara el sòl desclassificat de Son Gual, i les Zones d’Interès Paisatgístic com ara els entorns del Monestir de la Real o les Hortes des Molinar, s’incrementa el sòl rústic protegit en 2.205 Ha.

SÒL URBÀ

HABITATGE

El nou Pla projecta 9.997 habitatges socials nous, multiplicant per més d’un 650% l’habitatge social actual (1.500). Més de la meitat dels nous habitatges socials (54%) estan prevists en sòl urbà. Un de cada 3 habitatges que es construiran a Palma seran de protecció pública

En total es preveuen 27.743 nous habitatges, dels quals el 70% es trobarà en sòl urbà i només el 30% en sòl urbanitzable.

Entre les diferents tipologies d’habitatge que preveu el NPG cal destacar:

  • L’habitatge de Protecció Pública
  • L’habitatge Cooperatiu
  • L’allotjament dotacional, que permeti ajudar a avançar l’edat d’emancipació dels joves, evitar la solitud de la gent gran, així com cobrir les necessitats de diferents col·lectius vulnerables, com ara els afectats per desnonaments.

A aquestes tipologies d’habitatge social, se les complementa amb les previsions de residencial comunitari, amb les residències d’estudiants o residències de gent gran.

ZONES VERDES I EIXOS CÍVICS

El nou Pla incrementa en més d’un 44% (2.273.168 m²) les zones verdes d’escala de ciutat (el Sistema General d’Espais Lliures) creant així una xarxa de d’Espais Lliures Generals de fins a 5.184.643 m², quasi duplicant els m2 de zona verda per resident (de 5,6 a 10m2 SGEL/resident) que preveia el planejament anterior.

El nou Pla passa de 7,4 km d’eixos cívics del PGOU de 1998 a 133’23 Km de connectors verds urbans i 100’10 Km de connectors verds territorials, passant dels 6 eixos cívics urbans del planejament anterior, a conformar una xarxa d’eixos verds transversals, que connecten els barris entre sí, i els eixos verds territorials, que connecten amb els pobles de Palma, com ara el camí de la Real i el camí de Passatemps.

EQUIPAMENTS

El Nou Pla General incrementa quasi un 30% (661.643 m² de sòl) els equipaments d’escala de Ciutat, com per exemple poliesportius, sanitaris o docents, entre d’altres.

El Nou Pla General destina un total de 303.575 m² d’edificabilitat als equipaments multifuncionals de barri, per exemple casals de barri o biblioteques.

COMERÇ

Es redueix un 82% l’edificabilitat comercial en sòls urbanitzables (de 845.614m2 de sostre a 153.501,6m2), a més a més el NPG estableix mesures complementàries per evitar l’aparició de nous grans establiments comercials.

Es fomenta el comerç de proximitat i de carrer, establint que un mínim del 50% de la superfície comercial en els urbanitzables s’haurà d’ubicar en planta baixa, i també creant una xarxa de 71,60 Km d’eixos d’activitat econòmica a la ciutat consolidada, que es complementa amb els eixos cívics i la xarxa de mercats municipals.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Materials de construcció: 15% del pressupost dels projectes d’edificació i urbanització han de ser materials locals o materials sostenibles amb baixa petjada de carboni.

Els Programes de Millora i Revitalització de Barris per la millora d’eficiència energètica en el parc edificat existent en barriades com ara son Roca, Son Cladera o la Soledat.

S’aposta pel 100% d’autosuficiència energètica en sòls de transformació urbana i urbanitzables, com ara Son Busquets o Son Güells.

TANCAMENT DEL CICLE DE L’AIGUA

El 80% de l’aigua de pluja als sòls de transformació urbana i urbanitzables tancarà el cicle de l’aigua mitjançant mesures de reutilització, reciclatge i retenció, tant a l’edificació com a l’espai públic.

En relació a les al·legacions presentades s’han explicat les següents dades:

521 al·legacions presentades a la part estructural del Pla General.

S’han estimat parcialment o totalment el 62% de les al·legacions presentades.

De les estimades, la majoria són de classificació del sòl, el sistema viari i els nuclis rurals.

I de les desestimades la majoria són peticions en relació a la classificació del sòl en parcel·les concretes,  per passar-les a sòl urbà o urbanitzable.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email