Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Model de Ciutat aprova el Pla de Protecció definitiu de la zona des Carnatge

Palma, 19 d’abril 2023 – La regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, encapçalada per Neus Truyol, ha aprovat el Pla de Protecció definitiu de la zona des Carnatge (PEP) a la Junta de Govern. El Carnatge formarà, juntament amb el Bosc de Bellver, la Falca Verda, el Parc de Ses Vies i Son Güells, del sistema de grans parcs distribuïts que preveu el Pla General.

La zona des Carnatge és un espai lliure públic conformat per elements paisatgístics, geològics i ambientals que té un ús públic, i que ara es veurà  protegida. D’aquesta manera, es protegeix l’únic tram del litoral del terme municipal de Palma que no està urbanitzat (exceptuant l’illa de Cabrera). La d’intervenció del pla té una superfície de 27,16 hectàrees.

Aquest pla preveu intervencions en:

Elements naturals:

El Pla planteja la restauració del medi mitjançant la regeneració de les àrees afectades, a més de la conservació i recuperació de la fauna i flora pròpia de la zona:

 • 3 Hàbitats declarats d’interès comunitari prioritari (dunes litorals, dunes amb boscs i prats i erms mediterranis amb gramínies)
 • 6 hàbitats d’interès comunitari no prioritaris (Matolls termomediterranis i predesèrtics, Pinars  mediterranis de pins mesogeans endèmics, Limonium spp endèmics, Dunes mòbils embrionàries, Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia)
 • Espècies de fauna protegides (com el falciot negre, el xoriguer o la gavina corsa)
 • Espècies de flora protegides l’endemisme (Helianthemum marifolium subsp. origanifolium, conegut con setge, o el Pinus halepensis var. ceciliae, conegut com pi blanc).

Ordenació de l’àmbit:

El PEP planteja la delimitació dels camins, l’obertura de vies de seguretat, la promoció de l’accés a les pedreres, la creació de recorreguts interiors, marca el tractament que han de tenir els accessos i la dotació a la zona d’equipament urbà.

Elements culturals:

El PEP incorpora quatre nous elements al catàleg de protecció: l’antic quarter militar i l’espai de polvorí, les cases del Carnatge, la bateria d’esplanades per a canons i xarxa de túnels de connexió i les pedreres amb interès cultural.

Aprovació definitiva

El maig de 2019 s’aprovà  inicialment el Pla especial de protecció i conservació (PEP) del Carnatge. Els principals canvis que s’han introduït en el document per a l’aprovació definitiva són modificacions de petita entitat i no substancials respecte a la inicial:

 1. Es suprimeix la zona edificable d’ uns 2000 m2 de superfície de sòl i 800 m2 d’ edificabilitat, prevista en l’ aprovació inicial
 • Es defineixen les superfícies d’ ús públic aeroportuari incloses en la Zona de Serveis definida en el vigent Pla Director de l’ Aeroport
 • S’introdueixen rectificacions i es completa la definició de les distintes zones definides a la legislació de Costes
 • Se suprimeixen en la seva major part les xarxes de servei d’electricitat i aigua previstes dins l’àmbit i es reajusta el seu traçat en algun cas.
 • Es reajusta el traçat i el tractament d’alguns camins en els trams que travessen Zones d’ Exclusió
 • S’introdueixen modificacions en l’Article 7 de les Normes sobre desenvolupament, gestió i execució del Pla Especial, relacionades amb el seguiment ambiental del Pla
 • S’introdueixen modificacions en les Normes, en gran part degudes a les prescripcions assenyalades en l’ aprovació inicial, i que es basaven en l’informe de la tècnica de medi ambient de 07/05/2019
 • Es suprimeixen com a permesos els usos didàctics que es permetien en algunes zones.

La recuperació i protecció del Carnatge neix a partir d’una de les iniciatives dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius de l’any 2016. L’octubre de l’any 2017 EMAYA, sota la direcció de Neus Truyol,  va realitzar  la neteja i la retirada de la runa a la zona de Cala Pudent i voltants. L’actuació formà part del projecte global de recuperació del Carnatge. De manera paral·lela va ser quan es va començar a treballar en l’elaboració del Pla Especial per al Carnatge que avui arriba a la seva aprovació definitiva en Junta de Govern.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email