L’Ajuntament de Palma cerca Agents Rehabilitadors per actuar a 8 barris de Ciutat amb l’objectiu per potenciar el canvi de model energètic

Palma, 20 de setembre de 2022.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, acordà el passat 20 de juliol de 2022, sotmetre a informació́ publica durant 45 dies una proposta de delimitació́ d’àmbits d’actuació del Programa 1 d’ajuts de rehabilitació́ a nivell de barri com a “Entorn Residencial de Rehabilitació́ Programada” (ERRP), dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació́ i Resiliència, Reial decret […]